Obchodní podmínky společnosti SEOptimal, s.r.o. pro služby Internet Marketing  

1. Základní pojmy  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává SEOptimal, s.r.o., se sídlem v Brně, Plachtova 26, 63800; IČ 07287526 (dále jen „Poskytovatel“) jako poskytovatel Služeb Internet Marketingu.   
1.2. Objednavatelem (dále jen „Objednavatel“) je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby Internet Marketing na základě Smlouvy.    1.3.  Smluvními stranami (dále jen „Smluvní strany“) jsou Poskytovatel a Objednavatel.   1.4. Uživatelem (dále jen „Uživatel“) je fyzická osoba, která využívá internetové prostředí k vyhledávání informací, produktů nebo služeb.   1.5. Služby Internet Marketing (dále společně jen „Služby Internet Marketing“ a jednotlivě jen „Služba Internet Marketing“) jsou služby poskytované Poskytovatelem Objednavateli za podmínek dojednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách, které zahrnují:  (i) naplánování Reklamní kampaně ve vyhledávačích a kontextových systémech a její následnou správu (dále jen „Naplánování a správa Reklamní kampaně“) a  (ii) zprostředkování zobrazení reklamního sdělení v rámci Reklamních ploch, s cílem zajistit Objednavateli smluvené množství Prokliků na jeho internetové stránky, resp. zajistit optimální počet Prokliků na jeho internetové stránky dle smluvené strategie.   (iii) zprostředkování zobrazení reklamního sdělení v rámci Reklamních ploch, s cílem zajistit Objednavateli smluvené množství Zobrazení (impresí) jeho reklamního sdělení.  Naplánování a správa Reklamní kampaně obsahuje pro účely těchto Podmínek:   (i) výběr vhodného reklamního nebo inzertního media,  (ii) výběr klíčových slov (zahrnuje analýzu klíčových slov, analýzu konkurence),   (iii) výběr vhodné cílové skupiny uživatelů, na které je reklamní sdělení zaměřeno,  (iv) tvorbu reklamních textů Poskytovatelem pro Objednavatele (zahrnuje analýzu stran Objednavatele, analýzu konkurence, analýzu trhu),   (v) aktivaci Reklamní kampaně (zahrnuje plánování médií, zavedení do systémů Partnerů, cenu média),   (vi) informace Objednavateli o stavu a průběhu Reklamní kampaně,   (vii) dozor nad Reklamní kampaní (zahrnuje změny klíčových slov v průběhu Reklamní kampaně, změny textů v průběhu Reklamní kampaně).     1.6. Smlouva o používání Služeb Internet Marketing (dále jen „Smlouva“) je smlouva uzavřena mezi Smluvními stranami písemně, prostřednictvím faxu, e-mailu nebo telefonicky, která upravuje podmínky poskytování Služeb Internet Marketing Poskytovatelem Objednavateli. K uzavření Smlouvy lze použít smluvní formulář Poskytovatele.  1.7. Partneři Poskytovatele pro Služby Internet Marketing (dále jen „Partneři“) jsou společnosti Google Ireland Limited, eTarget a.s. a Seznam a.s., Facebook, jejichž reklamní produkty Poskytovatel na základě příslušných smluv a pravidel zprostředkovává Objednavateli. Poskytovatel je oprávněn uzavřením smluv s dalšími partnery ve shodné oblasti síť partnerů rozšířit. O takovém rozšíření bude Poskytovatel informovat Objednavatele na svých internetových stránkách.   1.8. Reklamními plochami (dále společně jen „Reklamní plochy“ a jednotlivě „Reklamní plocha“) se rozumí plochy určené pro zobrazování reklamních sdělení nabízené Partnery v rámci jejich služeb zejména, nikoli však výhradně, na službách provozovaných společnostmi Google Ireland Limited (AdWords), Seznam, a.s. (Sklik), eTarget a.s. Facebook.com. Bližší informace o těchto službách jsou uvedeny na internetových stránkách Partnerů. Výběr Reklamních ploch je zcela v kompetenci Poskytovatele, resp. se řídí podmínkami definovanými Poskytovatelem pro daný reklamní produkt.  1.9. Reklamní kampaní (dále je „Reklamní kampaň“) je zprostředkování zobrazení reklamního sdělení v rámci Reklamních ploch, s cílem zajistit Objednavateli smluvené množství Prokliků na jeho internetové stránky, resp. zajistit optimální počet Prokliků na jeho internetové stránky dle smluvené strategie, respektive zajistit Objednavateli smluvené množství Zobrazení jeho reklamního sdělení.  

2  

1.10. Proklikem (dále jen „Proklik“) se rozumí jedno kliknutí na zobrazené reklamní sdělení Objednavatele, které Uživatele přivede k návštěvě inzerované stránky. Jako proklik se počítá každé kliknutí Uživatele na reklamní sdělení Objednavatele, i když je třeba cílová stránka mimo provoz.  1.11. Zobrazením (imprese) se rozumí jedno vystavení reklamního sdělení Objednavatele na příslušné Reklamní ploše (dále jen „Zobrazení“).  1.12. CTR (dále jen „CTR“) se rozumí míra Prokliku, tj. poměr počtu Prokliků k počtu zobrazení reklamního sdělení v Reklamních plochách, vyjádřeno v procentech (Click-Through-Rate).   1.13. Sponzorovaný odkaz (dále jen „Sponzorovaný odkaz“) je placená textová reklama zobrazovaná na Reklamních plochách Partnerů.  1.14. Rozpočet na média (dále jen „Rozpočet na média“) je částka, která je určená k nákupu Prokliků.  1.15. Cena (dále jen „Cena“) je cena za poskytování Služeb Internet Marketing, jejíž výše je uvedená ve Smlouvě a pravidla pro její úhradu jsou uvedeny zejména v článku 5 těchto Podmínek.  

2. Platnost a doba trvání Smlouvy  

2.1. Smlouva je platně uzavřena, došlo-li k dohodě Smluvních stran o jejích podstatných náležitostech (tzn. o poskytování určité Služby Internet Marketing Poskytovatelem Objednavateli od určité doby za určitou Cenu) a tato Smlouva je akceptována oběma Smluvními stranami. Pokud se tyto Podmínky odvolávají v jednotlivých ustanoveních na den uzavření Smlouvy, rozumí se tímto dnem den jejího platného uzavření dle předchozí věty, a ne den účinnosti Smlouvy dle článku 2 odst. 2.2. Podmínek.  2.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na smluvně stanovený počet měsíců ode dne spuštění Reklamní kampaně. Den spuštění Reklamní kampaně uveden ve Smlouvě je dnem účinnosti Smlouvy.  2.3. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel potvrzuje, že se obeznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel dále vyjadřuje bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami Partnerů, uvedených na jejich webových stránkách.   2.4. Smlouva, včetně těchto Podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje úplné smluvní ujednání mezi Smluvními stranami upravující používání Služeb Internet Marketing a nahrazuje v plném rozsahu jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání Smluvních stran, týkající se Služeb Internet Marketing. Za písemnou formu se považuje také elektronická forma (e-mail) či fax.  2.5. Veškeré dodatky a změny týkající se Smlouvy musí být sjednány písemně dohodou Smluvních stran, s výjimkou jednostranných právních úkonů, jež právní předpisy, Smlouva nebo Podmínky vyhrazují jedné straně.  2.6. Závazky obou Smluvních stran obsažené v této Smlouvě trvají i po uplynutí sjednané doby trvaní Smlouvy. To platí zejména o povinnosti Objednavatele uhradit Poskytovateli sjednanou Cenu a úrok z prodlení dle článku 5. Podmínek a odstupné a poplatky dle článku 10 Podmínek.   2.7. Poskytovatel je oprávněn v závislosti od změn příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky nebo na základě rozhodnutí vedení Poskytovatele změnit nebo úplně nahradit tyto Podmínky (dále jen „změna“). Tuto změnu Poskytovatel zveřejní ve svých obchodních prostorech a na webové stránce http://www.mediatel.cz/produkty-a-sluzby/obchodni-podminky spolu s určením její platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění Poskytovatel zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny. Pokud Objednavatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti Podmínek. Pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, mají právo ukončit vzájemné závazkové vztahy a vyrovnat své vzájemné pohledávky. Pokud Objednavatel ve výše uvedené lhůtě neoznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou Podmínek, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy Poskytovatele a Objednavatele se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Podmínkami.   

3. Předmět Smlouvy  

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednavateli Služby Internet Marketing za podmínek dojednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách a závazek Objednavatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré analýzy provedené Poskytovatelem v rámci Služeb Internet Marketing jsou interními úkony Poskytovatele a nejsou předávány Objednavateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně výslovně jinak.    3.2. Služby Internet Marketing týkající se textů a klíčových slov jsou zahrnuty v Ceně pouze pro jazyky: čeština, slovenština. Pokud bude součástí Reklamní kampaně text/slovo v jiném jazyce, bude příplatková cena předmětem zvláštního ujednání Smluvních stran, s čím Objednavatel souhlasí.   

3  

3.3. Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn využívat pro naplnění předmětu činnosti Smlouvy částečně nebo zcela služeb třetí strany, za výsledek však odpovídá jako by služby poskytoval sám.   

4. Obecná ustanovení  

4.1. Objednavatel prohlašuje, že mu je znám princip systému zobrazování na Reklamních plochách Partnerů, včetně principu pohyblivé ceny stanovené aukcí, že těmto principům rozumí a je si vědom toho, že se jeho reklamní sdělení nemusí zobrazit při každém hledání daného klíčového slova nebo zobrazení kontextové plochy. Tato skutečnost je dána technickou podstatou systémů, může být způsobena i omezeními na straně Uživatele a nezobrazování reklamního sdělení tudíž není důvodem k reklamaci ani k odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel se v rámci profesionální etiky a svých technických možností může pokusit (není však povinen) případná omezení na straně Objednavatele identifikovat a poskytnout rady k jejich odstranění.  4.2. Vzhledem k povaze reklamního sdělení a placení za reálně provedené Prokliky dochází občas v průběhu Reklamní kampaně, zejména v rámci optimalizačních testů Partnerů, interního testování úspěšnosti, ale i z jiných důvodů, k výpadkům zobrazování reklamního sdělení Objednavatele, což není důvodem k reklamaci ani k odstoupení od Smlouvy.   4.3. Poskytovatel negarantuje Objednavateli počet Prokliků na Sponzorovaný odkaz Objednavatele, negarantuje ani pozici Sponzorovaného odkazu, ani jeho 100% zobrazení na dané klíčové slovo, ani celkovou dobu trvání Reklamní kampaně. Objednavatel bere na vědomí, že všechny informace o těchto parametrech, uváděné Poskytovatelem, jsou pouze orientačního charakteru.   4.4. Poskytovatel negarantuje Objednavateli počet Zobrazení reklamního sdělení Objednavatele, negarantuje ani pozici reklamního sdělení, ani jeho 100% zobrazení, ani celkovou dobu trvání Reklamní kampaně. Objednavatel bere na vědomí, že všechny informace o těchto parametrech, uváděné Poskytovatelem, jsou pouze orientačního charakteru.  4.5. V mezích možností jednotlivých Partnerů je za určitých podmínek možné optimalizovat Reklamní kampaň na upřednostnění pozice reklamního sdělení Objednavatele. Pro takový případ je však nutno znovu provést kalkulaci Ceny. Případné požadavky Objednavatele na takovou optimalizaci je třeba řešit individuálně.   

5. Cena   

5.1. Cena je cenou smluvní a skládá se, dle zvoleného produktu, z (i) poplatku za vstupní analýzu, (ii) servisních poplatků (zahrnujících poplatek za správu Reklamní kampaně a Rozpočet na média), resp. (iii) poplatků za Uživatele, přivedené, formou tzv. Prokliku, z Reklamních ploch na odkaz směřující na internetové stránky dohodnuté mezi Smluvními stranami.    5.2. Cena je určena platným ceníkem Poskytovatele nebo dohodou.   5.3. Poplatek za vstupní analýzu je splatný 14 dní od data vystavení faktury. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu Objednavateli na úhradu poplatku za vstupní analýzu v den uzavření Smlouvy. Za datum úhrady poplatku za vstupní analýzu se počítá datum připsání fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele, jenž je uveden ve Smlouvě.   5.4. Poplatky za správu Reklamní kampaně a Rozpočet na média jsou hrazeny měsíčně, případně dle domluveného předplaceného období (min. 2 měsíce dopředu) na základě faktur vystavených Poskytovatelem splatných 14 dní od data vystavení faktury. Poplatky za správu Reklamní kampaně a Rozpočet na média se považují za uhrazené momentem připsání fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele, jenž je uveden ve Smlouvě.  5.5. U produktů typů Flex, Maxiklik a Facebook je Objednavatel povinen uhradit Cenu v plné výši po uzavření Smlouvy na základě faktury vystavené Poskytovatelem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře nejpozději v den její splatnosti. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak.   5.6. Objednavatel bere na vědomí, že jedinou výjimkou z článku 5. odst. 5.4. Podmínek může být případ, kdy dojde k jednostrannému zvýšení ceny ze strany Partnera o více než 100 % ceny Partnera použité pro kalkulaci Ceny. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo danou Reklamní kampaň přerušit, s čímž Objednavatel výslovně souhlasí, a konzultovat další průběh s Objednavatelem.    5.7. Cena závisí na počtu Prokliků nebo Zobrazení, počtu klíčových slov ,cílové skupině uživatelů, resp. poptávce po dané Službě a kvalitě reklamního sdělení.   5.8. Závazným podkladem pro zúčtování počtu Prokliků a Zobrazení a jejich cen jsou podklady, poskytované Poskytovateli jednotlivými provozovateli Reklamních ploch.   

4  

5.9. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením Ceny (nebo některé její složky), je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednavateli úrok z prodlení ve výši 18% p.a. z dlužné částky a náklady spojené s vymáháním pohledávky.   5.10. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením odstupného dle článku 10. odst. 10.6. Podmínek případně odstupného dle článku 10. odst. 10.7. Podmínek je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednavateli úrok z prodlení ve výši 18% p.a. z dlužné částky a náklady spojené s vymáháním pohledávky. Zaplacením odstupného dle článku 10. odst. 10.7. Podmínek není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.  5.11. Objednavatel uděluje souhlas Poskytovateli k zasílání faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to formou zasílání faktury (daňového dokladu) elektronickou poštou v elektronické podobě. Elektronicky vyhotovené faktury jsou Smluvními stranami považovány za plnohodnotné faktury.  

6. Spuštění a průběh Reklamní kampaně  

6.1. Ke spuštění Reklamní kampaně Poskytovatelem dojde v smluvně stanoveném termínu a po doručení všech podkladů nutných pro běh Reklamní kampaně Objednavatelem Poskytovateli. Ke spuštění Reklamní kampaně dojde nejpozději do 30ti kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, není-li smluvně dojednáno pozdější datum spuštění.  6.2. Délka Reklamní kampaně je stanovená Objednavatelem ve Smlouvě dle podmínek jednotlivých Služeb Internet Marketing definovaných Poskytovatelem. Na základě technických omezení používaných reklamních systémů se za dodání poskytované Služby Internet Marketing považuje dosažení hranice minimálně 98 % jejího plnění.  6.3. V případě malé odezvy  Reklamní kampaně (tzn. CTR je nižší než 0,5 %), kterou nebude možno vyřešit ani optimalizací, je možné Reklamní kampaň ukončit písemnou dohodou  Smluvních stran.   

7. Práva Poskytovatele  

7.1. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel má právo (není však povinen) měnit text reklamního sdělení Objednavatele tak, aby byl v souladu s podmínkami Partnerů nebo v případě, že usoudí o potřebě změny z důvodu zefektivnění pozice reklamního sdělení na dané Reklamní ploše či zlepšení poměru shlédnutí a Prokliků.   7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlásit celofiremní volno, které se z hlediska produktové podpory Objednavatele nepovažuje za pracovní den.   7.3. Poskytovatel má právo spuštění Reklamní kampaně odmítnout nebo Reklamní kampaň ukončit dle podmínek Partnerů nebo pokud CTR Reklamní kampaně klesne pod 0,5 %.   7.4. Poskytovatel má právo podle svého odborného uvážení přidat nebo modifikovat klíčová slova pro zobrazení reklamního sdělení Objednavatele podle informací získaných o Objednavateli a jeho produktech nebo službách, zejména z internetových stránek Objednavatele.   7.5. Pokud se doba běhu Reklamní kampaně protáhne z důvodů stojících na straně Objednavatele nad dobu stanovenou ve Smlouvě, je Poskytovatel oprávněn doúčtovat Objednavateli případné navýšení Ceny dle cen platných na konci původně kalkulovaného období Reklamní kampaně. Odmítnutí tohoto kroku ze strany Objednavatele se považuje za porušení těchto podmínek zvláště závažným způsobem. Důvody stojícími na straně Objednavatele mohou být zejména, avšak nikoli pouze: (i) zdržení v důsledku včasného nedodání podkladů ze strany Objednavatele, (ii) pozdní úhrada faktury Poskytovatele, (iii) Objednavatelem požadované pozdržení Reklamní kampaně v jejím průběhu. Rozhodným datem počátku Reklamní kampaně je smluvně stanovené datum spuštění Reklamní kampaně Poskytovatelem.   7.6. Poskytovatel má právo spuštění Reklamní kampaně odmítnout, Reklamní kampaň ukončit nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě, že není technicky možné Služby Internet Marketing Objednavateli poskytnout nebo Objednavatel poruší podmínky sjednané ve Smlouvě a těchto Podmínkách zvláště závažným způsobem, zejména, nikoliv však pouze, pokud (i) nepředloží dostatečně průkazné doklady o potvrzení své právní subjektivity, (ii) nastane případ uveden v článku 7. odst. 7.5. Podmínek nebo (iii) Poskytovatel má odůvodněné pochybnosti o tom, že Objednavatel bude řádně a včas plnit závazky vyplývající mu ze Smlouvy a těchto Podmínek.   

 

5  

8. Povinnosti Poskytovatele  

 8.1.  Poskytovatel je povinen připravit a spustit předmětnou Reklamní kampaň v souladu s článkem 6. odst. 6.1.   těchto Podmínek na Reklamních plochách Partnerů dle dohody s Objednavatelem a svého odborného vědomí tak, aby maximálně efektivně řídil Reklamní kampaň Objednavatele.   8.2. V případě, že Poskytovatel změní text reklamního sdělení dle článku 7. odst. 7.1. těchto Podmínek, je povinen zachovat v maximální možné míře původní význam reklamního sdělení Objednavatele.    8.3.  Poskytovatel je povinen průběžně sledovat a optimalizovat Reklamní kampaň Objednavatele   8.4. Poskytovatel je povinen provozovat produktovou podporu běžící Reklamní kampaně prostřednictvím emailu, případně telefonu, v pracovní dny v průběhu pracovní doby uvedené na internetových stránkách Služeb Internet Marketing.   8.5. Poskytovatel je povinen zajistit Objednavateli informace o stavu a běhu Reklamní kampaně a to formou online statistik anebo prostřednictvím informačního e-mailu v minimálně měsíční frekvenci, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.  8.6. Nebude-li možno dokončit Reklamní kampaň v rozsahu plánovaném ve Smlouvě z důvodu stojících na straně Poskytovatele, s výjimkou zásahu vyšší moci, vystaví Poskytovatel Objednavateli do 20. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k ukončení Reklamní kampaně dobropis na částku odpovídající období od 1. dne následujícího po skončení měsíčního cyklu Reklamní kampaně, ve kterém byla Reklamní kampaň ukončena, do původně plánovaného ukončení Reklamní kampaně.  8.7. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, jenž vznikne Objednavateli v důsledku porušení povinností Poskytovatele plynoucích mu z těchto Podmínek a právních předpisů platných na území České republiky, a to maximálně do výše uhrazené ceny za Službu Internet Marketing, které se porušení povinnosti týká.  8.8. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, které případně vzniknou Objednavateli, a to včetně ušlého zisku.    8.9.  Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za:    (i) korektní zobrazení Reklamního sdělení na serverech Partnerů;   (ii) technické výpadky a poruchy serverů Partnerů;  (iii) 100% zobrazení odkazu na vybraná klíčová slova;   (iv) jiné důvody, pro které nelze reklamní sdělení Objednavatele zobrazit; (v)  text a význam reklamního sdělení Objednavatele a   (vi)  nerealizování Prokliku ze Sponzorovaného odkazu v důsledku nedostupnosti internetových stránek Objednavatele.   

9. Práva Objednavatele  

9.1. Objednavatel má v průběhu Reklamní kampaně právo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě měnit svá klíčová slova a text reklamního sdělení či omezit zobrazovanou plochu. Poskytovatel je povinen požadované změny provést bez zbytečného odkladu v zájmu Objednavatele. 

  9.2. Objednavatel má v průběhu Reklamní kampaně právo na informace o stavu a běhu Reklamní kampaně a to formou online statistik anebo prostřednictvím informačního e-mailu.   

9.3. Objednavatel je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od Smlouvy doručí Poskytovateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.  

9.4. Objednavatel je oprávněn od již uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu i v období mezi 6. kalendářním dnem od uzavření Smlouvy do termínu spuštění Reklamní kampaně. Objednavatel je v takovém případě povinen zaplatit Poskytovateli poplatky definované v článku 10 odst. 10.6. Podmínek. 

 9.5. Odstoupení Objednavatele dle článku 9. odst. 9.3. nebo 9.4. Podmínek je účinné momentem doručení odstoupení Poskytovateli.  

9.6. Objednavatel má právo kdykoliv písemně požádat Poskytovatele o předčasné ukončení Reklamní kampaně. Poskytovatel je povinen takové žádosti Objednavatele vyhovět. Objednavatel je v takovém případě povinen zaplatit Poskytovateli poplatky definované v článku 10 odst. 10.7. těchto Podmínek.  

10. Povinnosti Objednavatele  

10.1. Objednavatel je povinen při uzavření Smlouvy předat Poskytovateli všechny podklady potvrzující jeho právní subjektivitu, zejména výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, v němž je Objednavatel zapsán.  

10.2. Objednavatel je povinen předat Poskytovateli všechny podklady nutné pro běh Reklamní kampaně nejpozději 10 pracovních dní před smluvně stanoveným termínem spuštění Reklamní kampaně.  

 10.3. Objednavatel je povinen dle pravidel uvedených v předchozím odstavci, dodržovat pravidla funkčnosti stránek, zejména, nikoli však výhradně, co do možnosti návratu na stránku hledání ze stránek Objednavatele pouhým odklikem na tlačítko “zpět” v prohlížeči, tím, že stránky nebudou obsahovat vyskakovací okno, atd.   

10.4. Objednavatel je povinen zajistit, aby jeho reklamní sdělení, stejně jako obsah jeho internetových stránek nebyly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a souvisejícími předpisy, s dobrými mravy a neporušovaly zájmy třetích osob ani zájmy Partnerů.  

 10.5. Zveřejní-li nebo zpřístupní-li Objednavatel informace nebo jiný materiál, který porušuje, nebo je způsobilý porušit práva třetí strany, a to zejména práva autorská, průmyslová práva, práva plynoucí z ochrany osobnosti fyzické osoby, ochrany dobré pověsti právnické osoby, hospodářské soutěže, apod., může Poskytovatel okamžitě ukončit jeho přístup ke Službám Internet Marketing. Za veškeré následky jednání Objednavatele dle předešlé věty odpovídá výhradně Objednavatel.  Poskytovatel nenese za takové jednání Objednavatele (včetně případné škody tím vzniklé) žádnou odpovědnost. V takovém případě je Objednavatel povinen na výzvu Poskytovatele odškodnit, a to ve výši a termínu Poskytovatelem určeném. Posouzení, jaké informace či materiál, zveřejněný nebo zpřístupněný Objednavatelem, vykazují znaky porušující práva třetích osob, nebo způsobilost zásahu do práv třetích osob, je plně v pravomoci Poskytovatele. Objednavatel se dále zavazuje bezodkladně po obdržení výzvy Poskytovatele nahradit Poskytovateli jakoukoli škodu jím utrpěnou (za podmínek stanovených zejména zákonem č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, v platném znění a aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva Poskytovatele podle jiných ustanovení Smlouvy nebo jeho práva založená ustanoveními jiných příslušných právních předpisů) a dále odůvodněné náklady nebo ztráty, které Poskytovatel utrpěl či vynaložil v důsledku porušení práv třetí strany anebo porušení Smlouvy Objednavatelem nebo třetí osobou, za jejíž jednání Objednavatel odpovídá. Škodou se rozumí jakýkoliv odůvodněný a prokázaný výdaj, újmu, ztrátu či náklad (včetně nákladů na právní služby a včetně jakékoliv DPH), které Poskytovatel vynaloží či utrpí v důsledku porušení práv třetí strany anebo porušení Smlouvy Objednavatelem nebo třetí osobou, za jejíž jednání Objednavatel odpovídá anebo které v tomto důsledku Poskytovatel (včetně jeho přidružených osob, zaměstnanců, zástupců anebo smluvních partnerů) utrpí.  

10.6. V případě odstoupení od Smlouvy před spuštěním Reklamní kampaně dle článku 9. odst. 9.4. Podmínek je Objednavatel povinen uhradit Poskytovateli poplatek za vstupní analýzu. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je oprávněn účtovat Objednavateli:  (i) odstupné za odstoupení od Smlouvy ve výši 30% z Ceny bez DPH, nejméně však částku 3.000,- Kč bez DPH (v případě, že Cena bez DPH je nižší než 3000,- Kč, činí částka odstupného 100% Ceny bez DPH)   (ii) úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. 

 10.7. Pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v článku 7. odst. 7.6. těchto Podmínek nebo Objednavatel požádá o předčasné ukončení Reklamní kampaně dle článku 9 odst. 9.6. těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednavateli:  (i)  poplatek za správu Reklamní kampaně za celý započatý měsíc,  (ii)  proinvestovanou část Rozpočtu na média v daném měsíci,   (iii) odstupné ve výši 30% z celkového nerealizovaného objemu investic vyplývajícího ze Smlouvy bez DPH, nejméně však částku 3.000,- Kč bez DPH (v případě, že Cena bez DPH je nižší než 3000,- Kč, činí částka odstupného 100% Ceny bez DPH) a  (iv) úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.  

11. Odpovědnost za vady  

11.1. Objednavatel je povinen průběžně kontrolovat chod Reklamní kampaně a případnou vadu písemně uplatnit u Poskytovatele ve lhůtě 30 dní od zjištění vady, nejpozději však do posledního dne běhu Reklamní kampaně, jinak jeho nárok z vad zaniká.    11.2. Reklamní kampaň má vady v případech, když: (i) Sponzorovaný odkaz směřuje na nesprávnou doménu v důsledku chyby na straně Poskytovatele nebo (ii) v rámci Reklamní kampaně nebylo dosaženo hranice jejího plnění definované v článku 6.2. Podmínek.   

7  

11.3. V případě, že Objednavatel uplatní vadu v souladu s článkem 11.1. Podmínek, bude tato vada odstraněná opravou Reklamní kampaně. Jestliže se však ukáže, že vada Reklamní kampaně je neopravitelná nebo, že  s její opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, bude vada odstraněná dodáním náhradního plnění Objednavateli v objemu reklamované vady, s čímž Objednavatel souhlasí.   11.4. Poskytovatel neodpovídá za vady Reklamní kampaně, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu Objednavatelem k spuštění Reklamní kampaně v případě, že Poskytovatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně Objednavatele upozornil a Objednavatel na jejich použití trval. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady způsobeny dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednavatelem, jestliže Poskytovatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednavatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Poskytovatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.   11.5. V případě, že Objednavatel písemně neinformoval Poskytovatele o změnách ovlivňujících chod Reklamní kampaně bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, Poskytovatel neodpovídá za vady či škodu způsobenou Objednavateli v důsledku těchto změn.   

12. Souhlas se zpracováním údajů  

  

12.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) je Poskytovatel správcem osobních údajů poskytnutých mu Objednavatelem. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, jenž mu sdělí v souvislosti se Smlouvou, pro účely oprávněného zveřejňování ve všech produktech nabízených Poskytovatelem, zejména, avšak ne výlučně, pro účely zasílání nabídek obchodu a služeb Poskytovatelem (jakoukoliv formou), k uplatňování práv Poskytovatele souvisejících s pohledávkami, a to i po skončení smluvního vztahu, to vše  na dobu 10 let od poskytnutí těchto osobních údajů Objednavatelem Poskytovateli. Objednavatel dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn po dobu 10 let od poskytnutí osobních údajů Objednavatelem Poskytovateli tyto osobní údaje předávat jiným správcům a že tito správci jsou oprávněni osobní údaje zpracovávat pro stejné účely, ve stejném rozsahu a po stejnou dobu jako Poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn při zpracování údajů Objednavatele, včetně možných osobních údajů, využívat třetí osoby – zpracovatele dle svého výběru, se kterými Poskytovatel vstoupí do smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a Objednavatel byl seznámen s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb.   12.2. Objednávatel souhlasí s tím, aby ho Poskytovatel informoval o svých produktech a službách, popř. o službách a produktech dalších subjektů, prostředky elektronické komunikace a jinými možnými komunikačními způsoby na kontakty předané Poskytovateli s označením jako obchodní sdělení.  12.3. Objednavatel se zavazuje, že veškeré údaje, které Poskytovateli sdělí v souvislosti se Smlouvou, budou vždy přesné, správné a aktuální.  12.4. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel potvrzuje, že byl v souladu s požadavky § 95 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (i) seznámen se svými oprávněními vyplývajícími z § 95 a 96 tohoto zákona, (ii) byl informován o účelu  produktů a služeb vydávaných a/nebo nabízených Poskytovatelem (tímto účelem je poskytování informací široké veřejnosti o identifikačních, kontaktních a dalších údajích týkajících se právnických osob, fyzických osob-podnikatelů a dalších subjektů prostředky elektronické komunikace) a (iii) souhlasí s uveřejněním svých údajů v produktech a službách nabízených Poskytovatelem a dále i  v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené Poskytovatelem a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající Poskytovatele, anebo subjekty, jež jsou ovládány Poskytovatelem, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími Poskytovatele, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“). Objednavatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas doporučeným dopisem adresovaným Poskytovateli odvolat. Pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak, má se za to, že Objednavatel nepožaduje u svých osobních údajů vyznačit, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.  12.5. Objednavatel souhlasí s opakovaným zveřejňováním svých identifikačních, kontaktních a dalších údajů poskytnutých Poskytovateli na základě Smlouvy i v dalších produktech a službách vydávaných a/nebo nabízených Poskytovatelem a spřízněnými společnostmi ve formě bezplatného záznamu i v případě, že nebude uzavřena na takové zveřejnění smlouva. Objednavatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas doporučeným dopisem adresovaným Poskytovateli odvolat. Formu prezentace bezplatného záznamu v rámci daného produktu či služeb určí Poskytovatel, případně spřízněná společnost. Poskytovatel je oprávněn nevyužít svého práva na zveřejnění bezplatného záznamu Objednavatele.  12.6. Souhlasy Objednavatele dle článku 12. těchto Podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti Smlouvy.    

8  

13. Závěrečná ustanovení  

13.1. Právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupraveny se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  13.2. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude jazyk český a místem jednání bude Praha.   13.3. Obě Smluvní strany prohlašují, že ke vzniku smluvního vztahu založeného Smlouvou dochází ze svobodné vůle, nikoli v tísni a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.   13.4. V případě, že některá část těchto Podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.  13.5. Tyto Podmínky jsou k dispozici v sídle Poskytovatele (elektronicky)  13.6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2018. 

© 2020 Vytvořila reklamní agentura SEOptimal, s.r.o. - BUĎTE VIDĚT TAM, KDE VÁS HLEDAJÍ